KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Detailhandel

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
MĂĄl og midler
Detailhandelsstruktur
Ishøj Bycenter
Bydelscenter
Lokalcentre og enkeltstĂĄende butikker
Detailhandlen i et regionalt perspektiv
Retningslinjer
Rammer
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Detailhandel

Detailhandel er defineret som salg af varer til forbrugere og er opdelt på udvalgsvarer og dagligvarer. Den primære del af kommunens detailhandel er koncentreret i Ishøj Bycenter. Derudover er der detailhandel i det store og det lille erhvervsområde, i tre lokalcentre samt enkeltstående butikker, der har til formål at yde en god lokal forsyning. Der er ikke udlagt nogen aflastningsområder i Ishøj Kommune.

I dag findes der lokalcentre i Ishøj Centrum, Vildtbanegård og i Vejleåparken. Derudover er der enkeltstående butikker i Gadekæret og i det lille erhvervsområde. Der er ingen dagligvareforsyning i landsbyerne, men dagligvarebutikkerne i byområdet forsyner borgerne i landsbyerne. Der er desuden planer om at etablere én dagligvarebutik ved Industribuen i det store erhvervsområde og én ved Ishøj Strandvej.

Byrådet vil arbejde for, at kommunens borgere, som i dag, fortsat lægger den største del af deres indkøb i kommunen både indenfor dagligvarer og udvalgsvarer. For at opnå dette, vil byrådet styrke Ishøj Bycenter som et attraktivt indkøbssted for både dagligvarer og udvalgsvarer. Samtidig skal den decentrale forsyning af lokalområderne opretholdes, og der skal arbejdes for, at lokalcentrene samt de enkeltstående butikker fortsat er attraktive for forbrugerne. For yderligere at forbedre den lokale forsyning har byrådet et ønske om at åbne mulighed for et bydelscenter i det sydøstlige hjørne af det lille erhvervsområde.

En styrkelse af Ishøj Bycenter vil ikke begrænse detailhandlens muligheder i den øvrige del af kommunen, da den øvrige centerstruktur udfylder en anden funktion - herunder at forsyne lokalområderne med dagligvarer og udvalgsvarer.

Byrådet vil arbejde for at sikre, at butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper - butikker der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer eller møbler -, placeres så koncentreret som muligt i det store erhvervsområde. På den måde vil butikkerne opnå en synergieffekt og skabe større kundegrundlag.

En detailhandelsanalyse for kommunen peger på, at det store erhvervsområde kan bære, at der kommer flere butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Byrådet er positive overfor en sådan udvidelse, hvis der opstår et behov for og efterspørgsel af dette.

Ifølge landsplandirektivet må butiksstørrelserne i bymidter og bydelscentre maksimalt have et bruttoetageareal på 3.500 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker. Bydelscentre må maksimalt have et bruttoetageareal til detailhandel på 5.000 m². Lokalcentrene må maksimalt være 3.000 m², og den største butik i et lokalcenter må ikke være over 1.000 m². Enkeltstående butikker må maksimalt være 1.000 m², og som udgangspunkt skal enkeltstående butikker placeres med en afstand på mindst 500 meter fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål.

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgivning

Planlovens § 11 a nr. 3 og § 5 c, stk. 1 nr. 1-3.

Fingerplan 2007

Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet

 

Videre læsning

 Detailhandelsanalyse for Ishøj.pdf (539.9 KB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk