KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Detailhandel Ishøj Bycenter

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
Mål og midler
Detailhandelsstruktur
Ishøj Bycenter
Bydelscenter
Lokalcentre og enkeltstående butikker
Detailhandlen i et regionalt perspektiv
Retningslinjer
Rammer
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Ishøj Bycenter

Ishøj Bycenter har kommunens største koncentration af detailhandel og har status som bymidte. Den hidtidige bymidteafgrænsning fastholdes. En bymidte defineres som den centrale del af en by, der kendetegnes af høj og tæt bymæssig bebyggelse, et højt aktivitetsniveau og mange forskellige servicefunktioner herunder en høj koncentration af detailhandel. Rammen for Ishøj Bycenter er sammenfaldende med det, der er afgrænset som bymidten. Bycentret gennemgik i 2004 en betydelig renovering og udvidelse. Cirka 20.000 mennesker har i dag deres daglige gang i centret. To af centrets styrker er, at Bilka varehus er en integreret del af centret, samt at centret er direkte forbundet med stationen.

Godt halvdelen af kommunens butikker er placeret i Ishøj Bycenter fordelt på et samlet bruttoareal på ca. 26.500 m² og med en omsætning på godt 1,0 mia. kr. i 2008. Dette svarer til knap 60% af den samlede omsætning i kommunen.

Ishøj Bycenter har et attraktivt udbud med mange gode butikker og servicefunktioner. Udover detailhandelsbutikker findes der i centret en lang række andre funktioner som fx rådhus, bibliotek, bespisning, banker, klinikker og turistkontor.

Hvis ønsket og behovet senere opstår for udvidelse af Ishøj Bycenter, er byrådet positive overfor dette. Ved en udvidelse bør der fokuseres på at øge centrets detailhandelsmæssige tyngde især indenfor beklædning og andre udvalgsvarer.

I forbindelse med en omdannelse af stationsforpladsen skal der tænkes på, hvordan denne omdannelse på bedste vis kan styrke Ishøj Bycenter samtidig med, at stationsforpladsen skal fungere som en sammenbinding af Ishøj Centrum og bycentret. Skal der placeres detailhandel på stationsforpladsen, er det vigtigt, at der etableres et detailhandelsudbud der i sin karakter og sammensætning adskiller sig fra udbuddet i Ishøj Bycenter.

Tilgængeligheden og adgangen til Ishøj Bycenter er god, både med bil, som cyklende og gående. Bycentret er placeret tæt ved nogle af kommunens større veje, ligesom det er forbundet til det veludbyggede stinet. Og en helt afgørende faktor for tilgængeligheden er, at bycentret er bygget sammen med stationen, som ligger i forbindelse til busholdepladsen.

Rammen Ishøj Bycenter er placeret i det stationsnære kerneområde, og Ishøj Station er i Fingerplan 2007 udpeget som knudepunktstation. Placeringen af detailhandel, offentlig service og boliger sker således i tråd med det statslige planlægningsprincip om stationsnær placering.

Rammen Ishøj Bycenter er blevet udvidet med en volumen på cirka 150.000 etagemeter. Dette er sket ud fra en hensigtserklæring om at fremtidig placering af detailhandel, offentlig service og boliger ønskes at ske ved fortætning og i det stationsnære kerneområde.

I planperioden forventes de to udviklingsområder, Stationsforpladsen og Kirkegrunden, realiseret i første del af planperioden. Den forventede udnyttelse i første del af planperioden er 12 – 15.000 m² til blandet bolig og detailhandel på Stationsforpladsen og ca. 4.000 m² til boliger på Kirkegrunden. En endelig afklaring af dette vil dog først foreligge i en kommende planlægningsproces, da forhandlinger om byggeri kun er i en indledende fase.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk