KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Detailhandel Retningslinjer

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
Mål og midler
Detailhandelsstruktur
Ishøj Bycenter
Bydelscenter
Lokalcentre og enkeltstående butikker
Detailhandlen i et regionalt perspektiv
Retningslinjer
Rammer
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Retningslinjer

I Ishøj Kommune er detailhandelsstrukturen defineret med én bymidte, ét bydelscenter, tre lokalcentre og ét område til særligt pladskrævende varegrupper.

I bymidte og bydelscenter må butiksstørrelserne maksimalt have et bruttoetageareal på 3.500 m² for dagligvarebutikker og maksimalt have et bruttoetageareal på 2.000 m² for udvalgsvarebutikker. Et bydelscenter må maksimalt have et bruttoetageareal til detailhandel på 5.000 m².

For et lokalcenter er det maksimale bruttoetageareal til butikker 3.000 m², hvor den maksimale butiksstørrelse er 1.000 m².

For enkeltstående butikker gælder, at det maksimale bruttoetageareal er 1.000 m², og som udgangspunkt skal enkeltstående butikker placeres med en afstand på mindst 500 meter fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål.

Udnyttelse af nye områder til detailhandel, gældende for stationsforpladsen og bydelscentret, sker efter rækkefølgebestemmelser således, at stationsforpladsen skal være lokalplanlagt før en udviklingen af bydelscenteret kan igangsættes.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgivning

Planlovens § 11 a nr. 3 og §§ 5 c-5 e.

Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk