KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Ishøj By Strategisk byudvikling Udviklingsområder

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Mål og midler
Bystruktur
Det stationsnære område
Strategisk byudvikling
Udviklingsområder
Pladser og forbindelser
Byens tilbud
Boligudvikling
Områdefornyelse
Retningslinjer
Rammer
Detailhandel
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Udviklingsområder

Der er i Fingerplan 2007 ikke givet mulighed for nye områder til byudvikling i Ishøj. Den fremtidige byudvikling foregår derfor ved omdannelse og fortætning af eksisterende byområder. Bystrukturen gør, at der fortsat findes flere muligheder for udvikling og potentielle områder til fortætning og omdannelse.

Flere af udviklingsområderne er ikke ejet af kommunen, hvilket stiller krav til, at grundejerne skal deltage. Stort set hele Ishøj By er stationsnært samtidig med, at Ishøj Station er udpeget til knudepunktstation. Byudvikling af Ishøj By bygger på princippet i landsplanredegørelsen om tæthed omkring stationerne, og at den fysiske planlægning og den overordnede trafikstruktur skal spille tæt sammen.

Befolkningsfremskrivningen for Ishøj forudsiger en lille stigning i befolkningen på cirka 1%, svarende til godt 250 flere personer i 2020. Udlægget af boliger afspejler den forventede befolkningsfremskrivning. Fortætningen i 2. del af planperioden er en del af en strategisk udbygning for at tiltrække nye borgere til kommunen. De konkrete fortætningsprojekter skal ses i sammenhæng med erhvervsudviklingen og andre konjunkturmæssige forhold.

Udviklingsperioden er inddelt i tre perioder, den 1. del af planperioden - 2009-2014 - den 2. del af planperioden - 2015-2020 - samt en perspektivperiode. Perspektivperioden ligger efter planperioden, og indeholder områder som på sigt vil kunne være udviklingsområder.

1. del af planperioden
Ishøj Bycenter - stationsforpladsen
Ishøj Bycenter - Kirkegrunden
Ishøj Havn - udvidelse
Tranegilde
Ellekilde
Torslunde - Torslundevej 79
Ved Gadekæret

2. del af planperioden
Ishøj Centrum
Ishøj Bycenter - Centerparken
Vejleåparken
Tranebærhaven
Vildtbanegård

Perspektivperioden
Ishøj Landsby
Udvidelse af det store erhvervsområde
Urban lystbådehavn

Udviklingsområderne er et led i den fortsatte udvikling af Ishøj Kommune. Det overordnede princip for udviklingen er at fortætte i det stationsnære område samt at sikre en løbende udvikling af landsbyerne med fokus på adskillelsen mellem by og land.

Den mest intensive fortætning og omdannelse vil finde sted i Ishøj By. De udpegede udviklingsområder er placeret i det stationsnære område. Både stationsforpladsen, kirkegrunden, Ishøj Centrum, Centerparken, dele af Vejleåparken, Tranebærhaven og Vildtbanegård er placeret i det stationsnære kerneområde, og følger princippet om miljørigtig lokalisering ifølge Fingerplan 2007.

Udvidelse af havnen er en videreførelse af den gældende rammebestemmelse, som stammer tilbage fra den oprindelige planlægning af udviklingen af Køge Bugt. Udvidelsen af havnen sikrer adgang til rekreative arealer ved vandet, samtidig med at det fastholder den klare adskillelse mellem land og vand.

Udviklingsområderne i landsbyerne er mindre områder, som er placeret i den eksisterende landsbyafgrænsning og inddrager dermed ikke nyt land eller områder i de grønne kiler. Udviklingsområderne Ellekilde og Torslundevej 79 er allerede lokalplanlagte med henholdsvis 17 og 10 enfamiliehuse. Ellekilde er ikke fuldt ud udbygget og Torslundevej 79 afventer realisering. Udviklingen af Tranegilde med fire grunde vil ske inden for et eksisterende lokalplanlagt område, men vil kræve ny lokalplan.

De tre udviklingsområder, en urban lystbådehavn, udvidelsen af det store erhvervsområde og sammenbygningen af Ishøj Landsby og Vestervang er en politiskmålsætning. Områderne kan ikke realiseres inden for de eksisterende statslige planer, hvilket fremgår af beskrivelsen for de enkelte områder.

 

1.A

Ishøj Bycenter - stationsforpladsen


1.B

Ishøj Bycenter - Kirkegrunden


1.C

Havnen - udvidelse


1.D

Tranegilde


1.E

Ellekilde


1.F

Torslunde - Torslundevej 79


1.G

Ved Gadekæret


2.A

Ishøj Centrum


2.B

Ishøj Bycenter - Centerparken


2.C

Vejleåparken


2.D

Tranebærhaven


2.E

Vildtbanegård


3.A

Ishøj Landsby


3.B

Udvidelse af det store erhvervsområde


3.C

Urban lystbådehavn


 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

 Helhedsplan for Ishøj Havn.pdf (23.8 MB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk