KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan Regional redegørelse Erhvervsudviklingen på Vestegnen

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Regional redegørelse
Regional redegørelse for vestegnskommunerne
Erhvervsudviklingen på Vestegnen
Vurdering af erhvervsrummeligheden på Vestegnen
Boligudvikling på Vestegnen
Vurdering af boligrummeligheden på Vestegnen
Udviklingen i forhold til nabokommunerne i Køge Bugt-fingeren
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Erhvervsudviklingen på Vestegnen

Erhvervsudviklingen på Vestegnen i forhold til Hovedstadsregionen de seneste 10 år
På Vestegnen er der i perioden 1994-2005 blevet opført cirka 1.000.000 etagemeter erhvervs- og kontorbyggeri. Heraf udgjorde kontorbyggeriet 17%, svarende til cirka 170.000 etagemeter. Erhvervsbyggeriet på Vestegnen udgjorde 16% af det samlede erhvervsbyggeri i Hovedstadsområdet. 

Erhvervsudviklingen på Vestegnen for den kommende planperiode
Rummelighedsanalysen viser, at der på Vestegnen i perioden 2009-2020 planlægges for en forøgelse af rummeligheden på cirka 1.350.000 etagemeter. Forøgelsen er fordelt på følgende anvendelser:

770.000 m² liberale erhverv og kontorformål
150.000 m² detailhandel
570.000 m² øvrige centerformål

Herudover reduceres rummeligheden til traditionelle industrierhverv i den kommende planperiode med ca. 140.000 m². Den reducerede rummelighed til traditionelle erhverv er forårsaget primært af omdannelser til kontorerhverv og/eller boliger. De eksisterende velplacerede industriområder langs Vestegnens motorvejsnet beholdes, og her eksisterer fortsat et udviklingspotentiale i den restrummelighed, der er i rammen for de enkelte områder. 

I forbindelse med den videre planlægning af perioden efter 2020 kan der med fordel planlægges for en styrkelse af de trafikalt velplacerede industriområder med traditionelle industrierhverv. 

Den samlede planlagte forøgelse af rummeligheden dækker som ovenfor anført over en bred vifte af anvendelser. Under kategorien "øvrige centerformål" hører blandt andet også boligformål, kultur og offentlig service. Det skønnes, at den samlede rummelighed til erhvervsbyggeri vil være i samme størrelsesorden som omfanget af opført erhvervsbyggeri i perioden 1994-2005. Den væsentligste forskel består af en forøget rummelighed til liberale erhverv og kontor, idet der udlægges en rummelighed til disse formål, der er cirka fire gange større end omfanget af kontorbyggeri opført i perioden 1994-2005. Den øgede rummelighed finder hovedsageligt sted som fortætninger i stationsnære områder. Denne planlægning er endvidere med til at styrke udviklingen af kontorerhverv i velegnede områder, hvor der er en hensigtsmæssig kollektiv trafikbetjening. 

Derved kan planlægningen på Vestegnen medvirke til at reducere det samlede trafikarbejde i hovedstaden. Planlægningen på Vestegnen lever således op til målene i Fingerplan 2007 om at genanvende allerede bebyggede områder og arealer, der tidligere er disponeret til byudvikling med hovedvægten på stationsnær og miljørigtig lokalisering af intensive erhverv.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk