KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan Regional redegørelse Udviklingen i forhold til nabokommunerne i Køge Bugt-fingeren

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Regional redegørelse
Regional redegørelse for vestegnskommunerne
Erhvervsudviklingen på Vestegnen
Vurdering af erhvervsrummeligheden på Vestegnen
Boligudvikling på Vestegnen
Vurdering af boligrummeligheden på Vestegnen
Udviklingen i forhold til nabokommunerne i Køge Bugt-fingeren
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Udviklingen i forhold til nabokommunerne i Køge Bugt-fingeren

Ishøj ligger i midten af Køge Bugt-fingeren, som er bygget op omkring baneføringen fra København til Køge. Køge Bugt-fingeren består af Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Køge kommuner. Ishøj grænser op til Vallensbæk mod nord og Greve mod syd. 

Rummelighedsændringerne i Ishøj er i den kommende planperiode lille. Der er udlagt cirka 32.500 m² areal til udvidelse af Ishøj Lystbådehavn. For bymidten er det maksimale bruttoetageareal til detailhandel fastsat til 40.000 m². 

I perspektivperioden er der udlagt et areal på cirka 140.000 m² til erhvervsformål - traditionelle industrierhverv. Realiseringen af udlægget afhænger af realiseringen af højhastighedsforbindelsen mellem København og Ringsted. 

Rummelighedsændringer i Greve Kommune i den kommende planperiode er meget lille. Dette skal ses i lyset af, at Hundige Storcenter, nu Waves, netop er genåbnet efter en meget stor udvidelse. 

Det samlede udlæg i planperioden er på 56.000 etagemeter fordelt på 6.000 etagemeter til liberale erhverv og kontorformål, og 50.000 etagemeter til virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper. Rummeligheden inden for produktion og industri er uændret i perioden. 

I perspektivperioden er der samlet udlagt 62.000 etagemeter fordelt på 2.000 etagemeter til liberale erhverv kontor, og 60.000 etagemeter til virksomheder med pladskrævende varegrupper. Der udlægges ikke ny rummelighed til produktion og industri i perspektivperioden. 

Ifølge Fingerplan 2007 er der mulighed for at bygge 1,2 millioner etagemeter erhvervsbyggeri i den indre og den ydre finger. I den ydre finger, som Ishøj er en del af, er der gode muligheder for byggeri til kontor- og centerformål. Mange arealer ligger i betydelig afstand fra en station. Udvidelsen af Ishøj Bycenter er placeret op til stationen. 

Det samlede udlagte areal i planperioden i Ishøj, Vallensbæk og Greve er 245.000 etagemeter til liberalt erhverv og kontorerhverv, 32.500 etagemeter til havnerelaterede erhverv, samt en reduktion af areal til produktions- og industriformål på i alt 24.000 etagemeter. Hvilket er knapt 20% af det udlagte areal i Fingerplan 2007. Det årlige udlæg er endvidere mindre end de sidste års fuldførte byggerier af liberalt erhverv og kontorbygninger. 

Greve har et attraktivt større stationsnært areal, som endnu ikke er udnyttet, og som ikke medtages i Kommuneplan 2009. 

Ifølge Fingerplan 2007 er der mulighed for, at bygge 4.000 boliger i Køge Bugt-fingeren. Boligudbygningstallene for Ishøj, Vallensbæk og Greve i planperioden er cirka 2.500. For Ishøj er boligrummeligheden 62 boliger, mens der er et potentiale på yderligere 400-500 boliger, som endnu ikke er detailplanlagt. 

I Ishøj vil der i planperioden være en lille tilvækst i befolkningen på cirka 1%. Modsvarende vil der være et mindre fald i befolkningen i Greve på knapt 1%. Statistikken er baseret på en ren demografisk fremskrivning, og dermed ikke på andre faktorer som erhvervsudvikling, jobmuligheder, boligmarkedet og andre attraktionsværdier. 

Det forventede boligbyggeri, set i sammenhæng med den forventede udbygning af erhverv og den forventede befolkningsfremskrivning, sigter mod en mindre tilvækst i befolkningen. Den samlede boligudbygning for Vallensbæk, Ishøj og Greve holder sig inden for de i fingerplanen fremsatte byggemuligheder.

Denne skitserede langsigtede udvikling er i overensstemmelse med Fingerplan 2007, idet det er etablering af liberale erhverv, kontorformål og boliger, og for Greve Kommune et udlæg til virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper. I forbindelse med den videre planlægning af perioden efter 2020 kan der med fordel planlægges for en yderligere styrkelse af de stationsnære områder.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk