KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 4

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op
 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Kommuneplantillæg nr. 4

 

Vedtaget


Plannavn Kommuneplantillæg nr. 4 
Høring start 28. juni 2013 
Høring slut 23. august 2013 
Gælder for hele kommunen? Nej 
PDF pdf kommuneplantillaeg_nr__4_til_kommuneplan_2009.pdf (860 KB) 
Formål I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser som rammer for lokalplaner, der tilvejebringes inden for det på nedenstående kort viste område: 
Indhold I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.67 ARKEN ? Kunstens Ø ? udarbejdes kommuneplantillæg nr. 4, der sikrer overensstemmelse mellem områdeafgrænsningen i lokalplan 1.67 og rammeområderne.

Der foretages ikke ændring i anvendelsesbestemmelserne med kommuneplantillæg nr. 4.

De eksisterende rammer 7.D.1 for ARKEN og 7.F.2 for Strandparken grænser op til hinanden. Den ydre afgrænsning af områderne er Ishøj Havn mod nordøst, Køge Bugt mod syd, Greve Kommune mod vest og boligerne i strandområdet mod nordvest. Der ændres ikke på dette.

Det eksisterende rammeområde 7.D.1 udvides til fremover at omfatte en del af rammeområdet for Strandparken. Udvidelsen sker mod syd, som det fremgår af nedenstående kort.

Rammeområde 7.D.1 for ARKEN vil fremover have samme geografiske afgrænsning som lokalplan 1.67.

Rammeområde 7.F.2 for Strandparken tilrettes den ændrede geografiske afgrænsning.

Nedennævnte retningslinier fra Kommuneplan 2009 er fortsat gældende: 
Retningslinjer og redegørelse I de kystnære byzonearealer, der ligger ud til kysten eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

Ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed.

Der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende
arealer.

Der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder Ishøj Havn, og at offentligheden sikres adgang til kysten.

Bortset fra anlæg, der er underlagt VVM-pligt, skal der i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende
bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Retningslinier for strandenge og -volde
På engene bagved Lille Vejlesø, Jægersø og Ishøj Havn er bevaret rester af ældre naturtyper - strandeng og strandvolde. De gamle strandenge bør bevares som åbne engområder med frit udsyn. Strand og klit skal fortsat udvikles, så der sikres optimale muligheder for badning, rekreation og motion.

Retningslinjer ? Den grønne struktur
Region Hovedstadens grønne struktur omfatter byfingrenes grønne kiler og ringe, kystlinjen, åbne kystkiler mellem by- og sommerhusbebyggelse, ydre kiler og ny grøn ring samt landområdet i øvrigt, som ligger uden for den grønne strukturs regionale friluftsområder.

Den grønne struktur skal søges fastholdt og styrket gennem forbedring af de landskabelige og rekreative værdier og gennem forlængelsen af de grønne kiler og etablering af den nye grønne ring med en gennemgående regional sti. Forbedringer kan ske ved, at der plantes ny rekreativ og
bynær skov, foretages naturgenopretning og etableres naturstier og lignende. Forbedringer inden for den fastlagte transportkorridor skal ske under hensyn til, at korridoren bliver fastholdt som arealreservation til trafik- og forsyningsanlæg og lignende. Adgangs- og opholdsmulighederne skal søges forbedret både i de regionale friluftsområder og i landområdet i øvrigt, herunder i
områder med bynær beliggenhed og i de dele af de udpegede beskyttelsesområder, som rummer særlige landskabs-, natur- og kulturværdier af væsentlig rekreativ betydning, og som kan tåle rekreativ benyttelse.

Nedennævnte rammebestemmelser optages i Kommuneplan 2009 for området: 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk