KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Om Ishøj Samarbejde med andre kommuner Dialogprojekt Ringbyen Intentionspapir - Dialogprojekt Ringbyen

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj - den grønne port
Samarbejde med andre kommuner
Vestegnssamarbejdet
Dialogprojekt Ringbyen
Intentionspapir - Dialogprojekt Ringbyen
Offentlig service

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Intentionspapir - Dialogprojekt Ringbyen

Fælles intentionsafsnit til Kommuneplan 2009

Godkendt af den politiske følgegruppe 23. september 2008

Ringbyen langs Ring 3

Den foreslåede Letbane langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj/Brøndby Strand/Avedøre Holme i syd vil betjene mange centralt beliggende arbejdspladser og boliger i Hovedstadsområdet og skabe høj fremkommelighed for borgere, erhvervsliv og pendlere. Allerede i dag er der i byområderne tæt ved Letbanen ca. 75.000 arbejdspladser, ca. 85.000 beboere og flere store regionale institutioner som blandt andet sygehuse og uddannelsesinstitutioner. Letbanen vil give nye muligheder for en visionær byomdannelse og udvikling i den ring af byområder, som rummer et meget stort udviklingspotentiale langs Letbanen. Derfor udvikler vi en fælles byvision for Ringbyen langs Ring 3. Med en fælles vision om udviklingen af nye, moderne, bæredygtige byområder er startskuddet givet for en
byudvikling med store fremtidsperspektiver, som nytænker byplanen for området, og kan markere sig i det 21. århundrede.

Byvisionen og Letbanen styrker gensidigt hinanden. Realisering af byvisionen vil øge letbanens passagergrundlag og dermed også investeringens rentabilitet. Velfungerende tværgående trafikforbindelser for både bane og vej, vil muliggøre udvikling af Ringbyen som et vækstområde i regional sammenhæng. Tilsammen vil Letbanen og udviklingen af en tæt, bæredygtig by langs Ring 3 skabe en høj tilgængelighed og en langsigtet, holdbar udvikling til gavn for hele Hovedstadsområdet.

Den nye by skal danne rammerne for sammenhæng og kvalitet i hverdagens arbejds-, fritids- og familieliv og rumme tæthed, nærhed og intensitet. En høj grad af bymæssighed skal sikre gode rammer for liv og mangfoldighed med nem adgang til arbejde, kultur, service, natur og landskab.

Ringbyens styrker

STOR REGIONAL BETYDNING OG HØJ TILGÆNGELIGHED

Byområderne langs Ring 3 har en central placering og betydning for Hovedstadsområdet og Ringbyen skaber sammenhæng på tværs i fingerbyen. Set i et regionalt perspektiv har det derfor stor betydning, at bykvaliteten i disse indre dele af Hovedstadsområdet kan fastholdes og højnes, som følge af etableringen af Letbanen langs Ring 3. Ringbyen rummer allerede mange vigtige trafikknudepunkter, boligområder, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner, og i de ældre erhvervsområder er der store potentialer for byomdannelse og byudvikling. Det vil yderligere bidrage til at styrke områdets attraktivitet og konkurrenceevne.

BYGGER VIDERE PÅ GOD, EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR

Ringbyen starter ikke på bar mark, men bygger videre på eksisterende byområder med tidligere samfundsmæssige investeringer i infrastruktur med veje, stisystemer,
kollektiv trafik, varme, el, vand med videre samt det eksisterende serviceudbud. Nuværende skoler, institutioner, fritidstilbud med videre vil til en vis grad kunne udvikles til at dække de nye beboeres behov.

STOR FORSKELLIGHED OG VARIATION

Byområderne langs Ring 3 er forskellige og Ringbyens nye bydele vil tilsvarende blive forskellige. Anvendelse og intensitet vil også fremover variere fra område til område og fra kommune til kommune. Med afsæt i den hidtidige udvikling og planlægning vil Ringbyens bebyggelse nogle steder være tæt, andre steder vil områder være friholdt for bebyggelse.

Ringbyens nye muligheder

Byvisionen skal vise, hvordan en målrettet planlægning for udviklingen i Ringbyen kan bidrage til at udnytte Letbanens fulde potentiale. Letbanen løber som en rød tråd gennem byen, og sikrer gangafstand til både arbejdspladser, boliger, butikker, caféer og restauranter, uddannelses- og kulturinstitutioner, forskningscentre, grønne og rekreative områder, sportsfaciliteter, hospitaler og badestrande. Nærheden og tilgængeligheden til alle disse forskellige tilbud er grundlag for nye bykvaliteter i Ringbyen.

DEN BYMÆSSIGE TÆTTE BY

Størstedelen af Ringbyen er stationsnær, og det giver mulighed for at bygge en tæt by med en høj grad af bymæssighed samtidig med, at der bliver lagt vægt på at skabe store, byarkitektoniske kvaliteter også ved udformningen af de forskellige byrum som pladser, torve, promenader, stier og rekreative områder i et samlet forløb gennem Ringbyen. De nye områder i Ringbyen markerer sig i hele hovedstadsområdet ved deres arkitektoniske kvaliteter.

Ved at skabe en tæt og bymæssig by, hvor bydelene bliver udbygget med de vigtigste dagligdagsfunktioner, og hvor arbejde, fritid og rekreative områder hurtigt kan nås med Letbanen, kan biltrafikken mindskes. Det er også et potentiale for et klimavenligt CO2-regnskab og giver uafhængighed.

TILGÆNGELIGHED

En af Ringbyens største styrker er den gode tilgængelighed, som nærheden til Letbanen medfører. Letbanen sikrer hurtig og god tilgængelighed til og fra byen med velfungerende krydsningspunkter til det øvrige banesystem og busserne. Ikke kun for dem, der bor i de nye byområder langs banen, men også for de mange i det øvrige hovedstadsområde, der har deres arbejdssteder i erhvervsområderne langs Ring 3. En satsning på byudvikling langs Ring 3 vil også være med til at ændre de pendlingsstrømme, der er vendt mod centrum i København.

Cyklen vil sammen med den kollektive trafik være en attraktiv transportform i Ringbyen. Ringbyen har derfor et fint forgrenet net af cykelstier, som sammenkobler Letbanen og byen, og samtidig sikrer god forbindelse med den øvrige del af hovedstadsområdet. Også motions- og gangstier vil gennemløbe Ringbyen.

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed vil blive tænkt ind fra starten i Ringbyen, og det giver store muligheder for at skabe gode løsninger indenfor blandt andet varmeforsyning, lavenergi, solenergi, nedsivning eller bymæssig anvendelse af regnvand, grønne tage med videre. For nybyggeri i Ringbyen er det derfor en målsætning, at det skal være CO2 neutralt. Den tætte by med en højklasset kollektiv trafikbetjening er en grundlæggende forudsætning for at sikre en langsigtet holdbar byudvikling.

Letbane langs Ring 3

Kommunerne ønsker at fremme, at der etableres en letbane langs Ring 3 med videre. Kommuneplanerne vil sikre, at der kan etableres en letbane fra Lundtofte til Ishøj og Avedøre Holme. I den videre planlægning vil der blive arbejdet ud fra det på kortet viste tracé. Etablering af en letbane kræver, at der udarbejdes en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM) med detaljerede rammer i et tillæg til kommuneplanerne.

 

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Dialogprojekt RINGBYEN

Dialogprojektet er et samarbejde mellem By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Roskilde, Region
Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj,
Brøndby og Hvidovre Kommuner.

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk