KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Klima

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
MĂĄl og midler
Agenda 21-strategi
Klima
Miljøvidenparken
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Klima

Byrådet ønsker, at nedbringe kommunens klimapåvirkninger og igangsætte aktiviteter, der reducerer udledning af drivhusgasset CO2. I første omgang vil kommunen koncentrere sig om kommunale aktiviteter, men på sigt ønskes det at påvirke både virksomhedernes og borgernes muligheder for at bidrage til en mere stabil klimasituation. I den forbindelse er Ishøj Kommune blevet Klimakommune. At være Klimakommune betyder i høj grad at forebygge klimaforandringer, men ligeledes at forholde sig til det faktum, at der vil ske visse klimaforandringer. I den kommende planperiode vil der blive udarbejdet en klimahandlingsplan.

Klimapåvirkninger er meget komplekse og har deres oprindelse i næsten enhver handling og beslutning. Netop dette gør, at der også er et bredt spektrum af indsatsmuligheder på forskellige niveauer.

I starten af 2009 indgik Ishøj Byråd en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at forpligte sig til en årlig reduktion på 3% i CO2-udledning. Aftalen løber til 2025 og indebærer en årlig opgørelse over kommunens CO2-udledning samt at opstille en handlingsplan for klimarelaterede initiativer.

Indsatsen retter sig i første omgang mod kommunen som virksomhed, og samler alle igangværende og besluttede initiativer, som er relevante for klimaet. Her bliver nedsættelse af energiforbruget for el og varme samt forbrug af brændstof til kommunens biler første indsatsområder.

I første halvår af 2009 er der udarbejdet en energiindsatsplan med fokus på energibesparelser, idet energibesparelser betragtes som en god mulighed for at nedsætte CO2-udledningen. Der skal udpeges en række driftssteder, som skal fungere som "testpiloter" for afprøvning af en række værktøjer, der tilbydes på markedet.

Et andet aspekt af klimaindsatsen er de forventede klimaændringer, herunder især fremtidig risiko for skadevoldende oversvømmelse fra hav, vandløb, grundvand og afløbssystemer. Der er i 2009 igangsat en oversvømmelsesscreening, der skal afdække regnvandssystemet og på baggrund heraf blandt andet udpege særligt følsomme områder - områder der let bliver påvirket af vand, og som derfor kan have indflydelse på anvendelsen af området. På baggrund af screeningen skal der udarbejdes en handlingsplan, der både udpeger indsatsområder i forbindelse med klimaændringerne og samtidig kortlægger de særligt følsomme området til brug for den fremtidige arealanvendelse.

På sigt skal kommunens klimaindsats knyttes til andre af kommunens mange aktiviteter, der påvirker miljøet. Det kan blandt andet være i forbindelse med forsyningsvirksomheder inden for affald, kloak og vand, natur- og landskabspleje og trafikplanlægning. Desuden skal der arbejdes på at give borgerne og erhvervslivet bedre muligheder for og incitamenter til selv at mindske deres CO2-udledninger, således, at kommunens klimaindsats med årene bliver mere helhedsorienteret.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk