KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Støj

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
Mål og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Støj
Veje
Jernbaner
Støjende fritidsanlæg
Virksomheder
Retningslinjer
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Støj

Det er byrådets ønske, at minimere støjgener i hele kommunen. Dette skal sikres ved, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Ishøj Kommune har støjkortlagt en del af Hveens Boulevard samt Ishøj Stationsvej. Miljøstyrelsens støjhandlingsplaner samt erfaringerne herfra afventes, inden der foretages yderligere støjkortlægning. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner indarbejdes bestemmelser om støj, når det vurderes nødvendigt.

Det er byrådets mål, at der udarbejdes en støjkortlægning af fordelingen af støj sammenholdt med antallet af berørte beboelser og arbejdspladser. På baggrund heraf vil der blive udarbejdet en prioriteret handlingsplan for indsatsområder for støjreducerende foranstaltninger, herunder en udpegning af stilleområder. Der er på nuværende tidspunkt ikke udlagt stilleområder. Endvidere er det et ønske, at indgå et samarbejde med Vejdirektoratet om indsatsplaner for motorvejsstøj.

Som et yderligere tiltag udover den lovpligtige støjkortlægning, vil byrådet øge indsatsen for unødig støj i institutioner og boligområder, herunder nabostøj og støj fra uorganiseret leg og idrætsanlæg.

Støjudbredelse 1,5 m over terræn

Støjudbredelse 4 m over terræn.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgrundlag
Planlovens § 11a nr. 8.
Støjbekendtgørelsen

 

Videre læsning

 Støjhandlingsplan 2009.pdf (3.4 MB)

 Støjkortlægning.pdf (910.9 KB)

Miljøstyrelsens vejledninger om støj.

 

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk