KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Tekniske anlæg Affaldsanlæg

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
Mål og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Vindmøller
Hensyn til radiokædeforbindelser
Affaldsanlæg
Forurenet og ren jord
Ishøj Varmeværk
Retningslinjer
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Affaldsanlæg

Affaldsanlæg omfatter anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer affald og som er godkendelsespligtige efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Ishøj Kommune hører under affaldsselskabet I/S Vestforbrænding, som er placeret i Høje Taastrup Kommune. Vestforbrænding hjælper med bortskaffelse og genanvendelse af affald samt genbrug.

Det er byrådets ønske gennem informationskampagner at fremme hjemmekompostering for derved at holde haveaffald ude af det organiserede affaldsbehandlingssystem.

Uforurenet havneslam skal som udgangspunkt bortskaffes ved klapning. Klapning er dumpning af bundmateriale oprenset fra havne og sejlrender. Det må forventes, at der også vil være behov for oprensning af havneslam, som på grund af forurening ikke kan bortskaffes ved klapning. Denne affaldstype er - blandt andet på grund af vandindholdet - ikke egnet til deponering på almindelige deponeringsanlæg for affald. Det forurenede havneslam bør nyttiggøres ved indbygning i havneanlæg. Hvis dette ikke er muligt, bør slammet deponeres i umiddelbar nærhed af oprensningsstedet eller i forbindelse med havneanlæg for derved at mindske mulighederne for spredning af forureningen.

Der må ikke udlægges eller genanvendes slagger og flyveaske fra affaldsforbrænding inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, med mindre det kan godtgøres, at dette kan ske uden risiko for forurening af grundvandet. Kulslagger samt slagger og flyveaske fra affaldsforbrænding må ikke udlægges i kildepladszoner. Anvendelsen af slagger skal koncentreres i større kontrollerede bygge- og anlægsprojekter frem for at slaggerne spredes i mange mindre projekter.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgivning

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5

 

Videre læsning

I/S Vestforbrænding

 

Kildepladszone

En kildepladszone er en beskyttelseszone omkring et vandforsyningsanlægs invindingsboring for grundvand. Beskyttelseszonen udgøres almindeligvis af det område, der ligger inden for en radius af 300 meter fra boringen. Inden for zonen må der som hovedregel ikke placeres grundvandstruende aktiviteter eller anlæg.

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk