KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Tekniske anlæg Forurenet og ren jord

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
MĂĄl og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Vindmøller
Hensyn til radiokædeforbindelser
Affaldsanlæg
Forurenet og ren jord
Ishøj Varmeværk
Retningslinjer
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Forurenet og ren jord

Det er byrådets ønske, at tab af ressourcer og miljøbelastning fra forurenet jord forebygges, og at mængden af ren overskudsjord begrænses.

Byrådet vil arbejde for, at der i forbindelse med større bygge- og anlægsarbejder benyttes lettere forurenet jord til erstatning for råstoffer som fx sand og grus, i det omfang det er miljømæssigt forsvarligt.

Jordflytningsbekendtgørelsen fra 2007 inddeler jord i kategori 1 og 2. Kategori 1 er ren og lettere forurenet jord, og kategori 2 er forurenet jord.

Tidligere blev jord inddelt i klasserne 0-4 ifølge Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland. Klasse 0 og 1 er ren jord, klasse 2 er lettere forurenet, klasse 3 er forurenet jord og klasse 4 er svært forurenet. Da meget jord i dag er klassificeret efter vejledningen, benyttes disse kategorier fortsat i sagsbehandlingen.

I Ishøj er der udpeget områdeklassificerede arealer med lettere forurenet jord. Flytning af jord fra områdeklassificerede arealer, skal anmeldes til byrådet.

Byrådet anser, at hensynet til grundvandet spiller en afgørende rolle ved flytning og deponering af forurenet jord og finder det miljømæssigt forsvarligt, at:

  • der i områder med særlige drikkevandsinteresser ikke udføres bygge- og anlægsarbejder med jord af forureningsklasse 3 og 4
  • der i indvindingsoplandet omkring kildepladser og i andre sårbare områder ikke udføres bygge- og anlægsarbejder med jord af forureningsklasse 3 og 4
  • der i kildepladszoner som hovedregel ikke udføres bygge- og anlægsarbejder med jord af forureningsklasse 2
  • jord der udlægges på landbrugsarealer, i natur- eller skovområder, overholder grænseværdierne for klasse 0-jord

Det har i de senere år været et problem, at komme af med ren eller lettere forurenet overskudsjord. Til håndtering af ren eller lettere forurenet jord har byrådet en række mål:

  • mængden af ren eller lettere forurenet overskudsjord skal begrænses
  • overskudsjord skal anvendes tæt på, hvor den opgraves
  • ren jord må ikke placeres tilfældigt og uhensigtsmæssigt i det åbne land.
  • ren jord bør anvendes til at skabe nye kvaliteter for landskab, friluftsliv og oplevelser, eller bygges ind i eksisterende anlæg

Der vil i den kommende planperiode blive udarbejdet en plan for håndtering af overskudsjord. Herunder hvor jorden kan placeres mest hensigtsmæssigt og hvis muligt anvendes konstruktivt, som fx i støjvolde eller til rekreative anlæg. 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgivning

Jordflytningsbekendtgørelsen

 

Videre læsning

Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk