KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Tekniske anlæg Retningslinjer

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
MĂĄl og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Vindmøller
Hensyn til radiokædeforbindelser
Affaldsanlæg
Forurenet og ren jord
Ishøj Varmeværk
Retningslinjer
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Retningslinjer

Vindmøller
Der må ikke opstilles store vindmøller i kommunen.

Husstandsvindmøller

Husstandsvindmøller må maksimalt være 25 m høje.

Husstandsvindmøller kan efter en konkret vurdering og på baggrund af en landzonetilladelse opstilles, såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme.

Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes, jf. afsnittet Beskyttelsesområder.

Husstandsvindmøller må ikke placeres i kystnærhedszonen samt i den grønne kile.

Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllens fysiske udseende ikke ændres væsentligt. Væsentlige ændringer forudsætter landzonetilladelse.

Hensyn til radiokædeforbindelser

I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af husstandsvindmøller bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysning om de overordnede radiokædeforbindelser kan fås ved henvendelse til IT- og Telestyrelsen.

Affaldsanlæg

Der kan ikke placeres deponeringsanlæg for forurenet jord i Ishøj Kommune.

Der må ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og nedennævnte affaldsanlæg bliver mindre end de anførte, med mindre det ved undersøgelser godtgøres over for kommunen, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

  • Deponeringsanlæg (500 meter)
  • Biogasanlæg (500 meter)
  • Regionale komposteringsanlæg for haveaffald (500 meter)
  • Komposteringsanlæg for andet end haveaffald (500 meter)
  • Nedknusningsanlæg (500 meter)
  • Komposteringsanlæg for haveaffald (300 meter)
  • Affaldsforbrændingsanlæg (150 meter)
  • Slamforbrændingsanlæg (150 meter)
  • Slammineraliseringsanlæg (100 meter)
  • Slamtørringsanlæg (100 meter)

Forurenet og ren jord

Der kan i Ishøj Kommune ikke lokaliseres anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet overskudsjord, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

Der må ikke udlægges arealer, således at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og deponeringsanlæg for forurenet jord bliver mindre end 500 m, med mindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Ishøj Varmeværk

For virksomheder der er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen, må der ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for en afstand af 500 m, med mindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For Ishøj Varmeværk er den tilsvarende afstand 200 m.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Kommuneplantillæg nr. 1 er i høring  i perioden 9. september 2011 til 4. november 2011 og omhandler Ishøj Varmeværk.

 

Lovgivning

Planlovens § 11 a nr. 5.

 

Videre læsning

IT- og Telestyrelsen

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk