KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljøvurdering

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer har Ishøj Kommune udarbejdet en miljøvurdering af Kommuneplan 2009. Miljøvurderingen omfatter en vurdering af ændringerne i kommuneplanen i forhold til de gældende planer.

Kommuneplanen er primært en revision af den tidligere kommuneplan, hvor bestemmelserne i Regionplan 2005 er implementeret. Der er dog enkelte ændringer, som sætter rammer for de fremtidige anlægstilladelser, og som derfor er miljøvurderet. Det drejer sig om ændringer i hovedstrukturen og i rammerne, mens der ikke er fundet væsentlige ændringer i retningslinjerne, som overføres fra regionplanen.

Miljøvurderingen er delt op i en overordnet miljøvurdering, en miljøvurdering af ændringerne i hovedstrukturen og en miljøvurdering af ændringerne i rammerne.

Generelt kan det sammenfattes, at der ikke forventes at være væsentlige negative påvirkninger af miljøet forbundet med ændringerne i forslag til Kommuneplan 2009. Detaljeringsniveauet i miljøvurderingen betyder dog, at der skal foretages yderligere miljøvurderinger, når planerne konkretiseres i lokalplaner med videre, før de føres ud i livet.

Overordnet miljøvurdering

I den overordnede miljøvurdering redegøres for, at et 0-alternativ til ændringer i kommuneplanen generelt ikke er relevant, da væksten blot vil flytte til andre kommune, hvis der ikke er mulighed for vækst i Ishøj. Desuden redegøres for, at miljøvurderingen tager udgangspunkt i det brede miljøbegreb, hvor der indgår kriterier som befolkningens sundhed, trafik, støj og påvirkning af den biologiske mangfoldighed.

Der redegøres endvidere for, hvordan internationale, statslige og kommunale miljømål er inddraget i kommuneplanen. Der vurderes ikke at være internationale miljøbeskyttelsesmål, som påvirkes af ændringerne i kommuneplanen, mens statslige miljømål fra Fingerplan 2007 spiller en stor rolle i kommuneplanen. Endelig redegøres der for, at der ikke er fundet anledning til at anbefale særskilte overvågningsprogrammer som følge af ændringerne i kommuneplanen.

Hver af de konkrete ændringer i hovedstrukturen og rammerne er vurderet i forhold til 0-alternativet, påvirkninger af relevante miljøparametre, og endelig er der anbefalinger til afbødende foranstaltninger.

Ændringer i hovedstruktur

Der er foretaget en konkret miljøvurdering af tre ændringer i kommuneplanens hovedstruktur. Den ene ændring vedrører reservering af arealer til tracé til en letbane mellem Ishøj og Glostrup. Det er dog ikke vedtaget endnu, om letbanen skal gå til Ishøj, så miljøvurderingen er meget overordnet, idet der dog nævnes en række konkrete anbefalinger og opmærksomhedspunkter.

Den anden ændring er en vision om at etablere boliger i Den Grønne Kile mellem Ishøj Landsby og Vestervang for at skabe bedre sammenhæng mellem de to bydele. Det kræver en ændring af Fingerplan 2007, hvis visionen skal føres ud i livet. I miljøvurderingen nævnes en række faktorer, der skal tages højde for, hvis visionen skal realiseres, og anbefalinger til undersøgelser og afbødende foranstaltninger.

Den sidste ændring i hovedstrukturen, som er miljøvurderet, er en udvidelse af det store erhvervsområde, som kan realiseres, hvis København-Ringsted banen bliver vedtaget. Området er samtidigt udlagt til skovrejsning, hvilket forventes gennemført, hvis jernbanen ikke bliver vedtaget.

Ændringer i rammer

Der er ligeledes miljøvurderet på to ændringer i rammerne i kommuneplanen. Den ene ændring er en udvidelse af bebyggelsesprocenten fra 16 til 20 på ARKEN, hvor der i miljøvurderingen er anbefalinger til undersøgelser og afbødende foranstaltninger.

Desuden er ændringerne i rammerne for Ishøj Bycenter, stationsforpladsen og kirkegrunden miljøvurderet, idet tre tidligere rammer lægges sammen til én, og i den forbindelse gives der blandt andet mulighed for flere boliger og erhverv og bebyggelse i op til 11 etager. Før planerne om omdannelse af området kan gennemføres, skal der udarbejdes en ny lokalplan, og i den forbindelse skal der laves en særskilt miljøvurdering.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgivning

Planlovens kapitel 4

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

 Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer.pdf (231.6 KB)

Fingerplan 2007

 Regionplan 2005.pdf (9.8 MB)

 

Videre læsning

 Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af Kommuneplan_2009 for Ishøj Kommune.pdf (174.5 KB)

 Miljøvurdering.pdf (815.7 KB)

 Bilag 1, ændringer i rammer.pdf (135.7 KB)

 Bilag 2, høringsbrev.pdf (86.2 KB)

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk