KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Mål og midler

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Mål og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Mål og midler

Vejnet

 • Det er et mål, at trafikken koncentreres på de primære trafikveje
 • Sekundære trafikveje skal så vidt muligt friholdes fra øgning i trafikken
 • Hensynet til beboerne og bylivet i byområderne skal generelt vægtes højere end fremkommeligheden for biltrafikken
 • Hvor det findes nødvendigt, skal lokalvejene fredeliggøres ved hjælp af trafiksaneringer
 • Fremkommeligheden på vejnettet skal svare til det aktuelle behov
 • Kommunen vil arbejde for, at trafikken på Ishøj Stationsvej dæmpes ved en ændring af fartgrænsen og en omlægning af vejen

Trafikstier

 • Det skal gøres endnu mere attraktivt at benytte cykel- og stinettet
 • Trygheden og sikkerheden på stinettet skal øges
 • Der skal iværksættes en særlig trygheds- og sikkerhedsfremmende indsats på strækninger med mange skolebørn
 • Der skal etableres bedre skiltning på cykelstierne
 • Aktiv bekæmpelse af uhensigtsmæssig knallertkørsel på stinettet skal prioriteres højt
 • Tilgængelighed skal indarbejdes i fremtidige planer og projekter

Parkering

 • Ved nyt byggeri skal der etableres gode parkeringsforhold for bilister og cyklister
 • Der skal sørges for gode parkeringsmuligheder for både cyklister og bilister omkring Ishøj Bycenter og ved stationen
 • Muligheden for Parkér & Rejs i forbindelse med stationen og en fremtidig letbane skal undersøges

Kollektiv trafik

 • Den kollektive trafik skal blive et godt alternativ til privatbilismen
 • Busruter skal tilpasses ændrede eller nyopståede behov
 • Indbyrdes koordinering busserne imellem og mellem bus og S-tog skal prioriteres højt
 • Der skal fortsat samarbejdes med kommunerne i Vestegnssamarbejdet om at udbygge den kollektive trafikbetjening af området
 • Gode og attraktive muligheder for skift mellem privatbilisme og kollektiv trafik skal tilgodeses

Letbane

 • Ishøj Kommune vil arbejde for at en letbane vil komme til Ishøj
 • Kommunen skal reservere egnede arealer til et letbaneprojekt
 • Ishøj Kommune vil arbejde for at opnå en rute, der betjener flest muligt borgere i kommunen

Trafiksikkerhed

 • Der skal udarbejdes en handlingsplan for de fremtidige indsatser samt en trafiksikkerhedsplan, der kortlægger de største trafiksikkerhedsmæssige problemer
 • Veje og kryds med mange uheld skal udpeges, og trafiksikkerheden skal forbedres på disse steder
 • Kommunen vil så vidt muligt deltage i nationale, regionale og lokale kampagner og tiltag for større trafiksikkerhed
 • Ved alle nye vejprojekter skal der foretages en trafiksikkerhedsrevision

Trafikmiljø

 • Inden udgangen af 2009 skal der udarbejdes en støjhandlingsplan for de kortlagte strækninger langs Ishøj Stationsvej
 • Stærkt støjbelastede boliger skal så vidt muligt have nedbragt støjniveauet
 • Kommunen vil arbejde for at fremtidige trafikstrukturændringer ikke vil medføre væsentligt øget støj for støjfølsomme områder samt væsentligt øget luftforurening
 • Biltrafikken skal forsøges minimeret i fremtidige udvidelser af bolig- og erhvervsområder
 • Trafikstøj skal søges reduceret ved øget brug af støjreducerende asfaltbelægninger
 • Støjgener fra motorvejene skal imødegås i samarbejde med Vejdirektoratet
 • Det er et mål at tung dieseltrafik til og fra kommunen skal bruge partikelfiltre
 • Barriereeffekt skabt af eksisterende veje skal modvirkes enten ved at dæmpe trafikken på vejen, eller ved at etablere attraktive krydsningsmuligheder
 • Kommunen vil bakke op om nationale, regionale og lokale initiativer for fremme af trafiksikkerhed og nedsættelse af sundhedsskadelige virkninger som følge
 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk