KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Trafikstier

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Retningslinjer
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Trafikstier

Af miljø- og sundhedsmæssige hensyn ønsker byrådet, at det skal være attraktivt at cykle eller gå. Det skal være trygt og sikkert at færdes på cykel eller som gående, både på stier, veje og ved krydsninger med tung trafik.

Det er byrådets ønske, at styrke det regionale trafikstinet i Ishøj Kommune. Trafikstinettet er primært rettet mod, at tilgodese hurtigst mulig cykeltransport og ligger som følge heraf langs de større veje. Der er i Ishøj Kommune udpeget regionale trafikstier langs Køgevej og Køge Bugt Motorvejen. Stinettet skal forbinde store befolknings- og arbejdspladskoncentrationer, give god adgang til regionens større trafikterminaler, samt give pendlere forskellige muligheder for valg af transportmiddel. Endvidere arbejdes der på at forbinde det regionale trafikstinet med det regionale rekreative stinet.

Ishøj Kommune er kendt for sit differentierede stisystem, der adskiller tunge og lette trafikanter. Cyklister og fodgængere bevæger sig sikkert mellem byområderne i et net af stier og tunneller. Adskillelsen bevirker, at de tunge og lette trafikanter har færre konfliktområder, og dermed er risikoen for uheld mindre. Stisystemet opleves dog af nogle borgere som utrygt. Mørke tunneller, afsides beliggenhed, beplantning tæt på stierne og hurtigkørende knallerter er nogle af de ting som gør, at stierne føles utrygge. Ishøj Kommune har udført en undersøgelse for at afklare, hvor der er problemer med den oplevede utryghed. Undersøgelsen danner grundlag for kommunens prioriteringer vedrørende tryghedsfremmende initiativer.

Stinettet i kommunen skal forbinde de enkelte bydele og bysamfund indbyrdes og skabe forbindelse til de omkringliggende kommuner. Stinettet skal fremstå som en helhed, og være uden delstrækninger med væsentligt forringet sikkerhed. Alle stier skal være tydeligt skiltet, og lede brugerne ad den korteste rute fra udgangspunkt til bestemmelsessted.

Et attraktivt stinet medfører flere brugere. Stinettet skal derfor vedligeholdes, så det fremstår attraktivt og trafiksikkert.

I planlægningen af stier og ruter skal der fokuseres på, at ruterne bliver kortest mulige, ligesom der ved alle offentlige bestemmelsessteder skal være tryg og sikker cykelparkering i tilstrækkeligt omfang.

For at minimere forureningen, skal der ydes en ekstra indsats for at øge antallet af cyklister og fodgængere. Specielt på de korte ture, da en koldstartet bil udleder uforholdsmæssigt mange skadelige partikler de første fem minutter efter start.

Den nationale trafikplan lægger op til, at cykeltrafikken skal prioriteres i kommunernes planlægning. Ishøj Kommune er som en del af Vestegnssamarbejdet interesseret i, at indgå i et regionalt net af pendlerruter, og vil derfor arbejde for at skabe bedre stiforbindelser - også ud af kommunen.

Trygge skoleveje skal prioriteres højt. Det skal derfor indarbejdes i kommunens fremtidige trafiksikkerhedsplan, at børnenes vej til skole skal være så trafiksikker som mulig.

Der skal sikres gode tilgængelighedsforhold for syns- og bevægelseshandicappede i kommunen. Alle har ret til og behov for, at kunne færdes i by- og landområder på egen hånd. Tilgængelighed kan ofte indarbejdes i fremtidige projekter uden væsentlige merudgifter.

 

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Læs kommunens trygheds- undersøgelse under  Trafikhandlingsplan 2004 debatoplæg.pdf (205.8 KB)

Den nationale trafikplan

Vestegnssamarbejdets hjemmeside

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk