KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Vejnet

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Vejnet

Byrådet ønsker, at personbil- bus-, og lastbiltrafikken i videst muligt omfang koncentreres på de overordnede trafikveje. Trafikveje skal gøres trafiksikre under hensyntagen til fremkommelighed.

Trafikken på vejene er meget forskelligartet. På nogle veje er der behov for at kunne afvikle store mængder tung trafik, og andre steder skal vejene kun afvikle lokal trafik til og fra boligområder. Ændringer af eksisterende arealanvendelse, eller anden byudvikling kan ændre på kravene til vejene. Derfor er der også vidt forskellige krav til vejenes udformning. For at kunne stille klare målsætninger for vejenes anvendelse opdeles de i fire forskellige vejklasser.

Fjerntrafikveje har til formål at afvikle den overordnede trafik i regionen. Køge Bugt Motorvejen og Motorring 4 løber gennem kommunen, men er ejet af staten og er hermed ikke omfattet af kommuneplanen. Hastighedsgrænserne for fjerntrafikveje ligger typisk mellem 110 km/t og 130 km/t.

Primære trafikveje omfatter veje, der betjener store trafikmængder og meget tung trafik. Det er et kommunalt ønske, at trafiksikkerheden på disse veje har et højt niveau. Eventuelle initiativer til at sænke hastigheden skal tage hensyn til behovet for fremkommelighed. Primære trafikveje friholdes i videst muligt omfang for lette trafikanter. Hastigheden på vejene er 60-70 km/t.

Sekundære trafikveje omfatter veje, der ikke betjener store trafikmængder og meget tung trafik. Gennemkørende trafik søges mindsket ved hjælp af forskellige hastighedsdæmpende foranstaltninger, ligesom trafiksikkerheden prioriteres højt. Sekundære trafikveje friholdes i videst muligt omfang for lette trafikanter. Hastigheden på vejene er 50 - 60 km/t.

Lokalveje er alle øvrige veje i kommunen. De betjener lokale områder og boliger og indeholder ingen betydelig gennemkørende trafik. På lokalveje kan der forekomme lette trafikanter. Disse søges sikret i eget tracé, der skal have direkte forbindelse til kommunens separate stisystem. Hastigheden på vejene er 30-50 km/t.

Erhvervstrafik

Det er attraktivt at etablere virksomheder i Ishøj Kommune. Den gode tilgængelighed fra det overordnede vejnet tiltrækker både kunder og medarbejdere til virksomheder. For at fortsætte den gode udvikling arbejder kommunen med at gøre området endnu mere attraktivt for nye og eksisterende virksomheder. Blandt andet arbejder kommunen i øjeblikket på at få tilladelse til at indgå i forsøgsordningen med modulvogntog. Dette forventes at kunne medføre mindre belastning på vejene samt mindre luftforurening. Derudover forventes det, at virksomhederne vil kunne drage økonomiske fordele ved brug af modulvogntogene. Erhvervstrafik er som oftest lig med tung trafik, og derfor er det kommunens holdning, at den koncentreres på fjerntrafikvejene og de primære trafikveje. Dette ud fra hensynet til, at kommunen ikke vil gå på kompromis med trafiksikkerheden.

 

 

 

 

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgivning

Planlovens § 5 j stk. 3 og § 11 e, stk. 1 nr. 3.

 

Hvad bruges vejklassificeringer til?

Vejklassificeringen er klassificering af vejnettet. De forskellige klassificeringer medfører foranstaltninger i forhold til vejbredde, hastighed, chikaner, fremkommelighed, hastighedsdæmpende foranstaltninger og lignende. Klassificering af vejnette er et planlægningsredskab til at kontrollere trafikken, samt at ændre på trafikstrukturen hvis nødvendig ved at ændre klassificering.

Det er vigtigt at koordinere ændringer i klassificeringen med nabokommuner på strækninger, med enten direkte eller indirekte forbindelse for, at sikre en sammenhængende trafikplanlægning.

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk