KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Det kulturelle fritidslandskab

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Kolonihaverne
Rammer
Det nordlige landområde
Natur

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Det kulturelle fritidslandskab

Området omkring Tranegilde udgør den østligste del af Den Grønne Kile med enge, småskove, vandhuller, Store Vejleå og Tranegilde Mose. I området har kommunen to steder naturformidling: på Ishøj Naturcenter og i Ishøj Dyrepark. Der er to primitive overnatningssteder ved Frydekær samt et kogræsserlaug i Tranegilde Mose. Området er desuden arkæologisk rigt med blandt andet resterne af stenalderbopladser i mosen. For at skabe et mere varieret naturliv vil byrådet arbejde for, at Tranegilde Mose reetableres som vådområde. Vandstandsændring i Tranegilde Mose kan kun gennemføres i samarbejde med Vallensbæk Kommune.

Området vest for Motorring 4 og nord for Ishøj Landsby er i dag landbrugsland bestående af større eller mindre gårde. Skal borgerne have mere glæde af området, bør det udvikles, særligt med hensyn til tilgængeligheden til området i lighed med den nu etablerede natursti fra Strandparken til Hedeland der løber gennem området.

Området syd for Ishøj Stationsvej er præget af den store golfbane mod vest, af kolonihaverne og det opdyrkede landbrugsland.

Hele området indeholder således flere aktivitetstilbud der har fritids- eller rekreativ karakter. Det er byrådets ønske, at området som helhed skal have karakter af et kulturelt fritidslandskab med endnu flere rekreative tilbud end nu. Byrådet vil prioritere områderne nærmest byområderne højst, hvor efterspørgslen på gode rekreative tilbud er størst.

Byrådet vil arbejde for at øge tilgængeligheden til de rekreative områder og for at planlægge og etablere et regionalt støttepunkt for den rekreative udnyttelse af naturen. Derudover er det et mål, at der skal iværksættes en vandforbedring, restaurering og naturgenopretning af Lille Vejleå og Baldersbæk og at adgangsmulighederne på golfbanen skal udvikles i samarbejde med banens ejere. Endvidere har byrådet planer om at undersøge mulighederne for et skovområde vest for Vejleåvej, en ny rekreativ sti langs Lille Vejleå i samarbejde med Greve Kommune, restaurering af Pile Mølle og genetablering af mølledammen og etablering af nyt vådområde mellem Pile Mølle og Vejleåvej.

Tranegilde og Ishøj Landsby er beliggende inde i området, men er beskrevet andetsteds.

Der er planer om en højhastighedsbane mellem København og Ringsted, der muligvis skal forløbe gennem kommunen i nord-sydlig retning. Der er foretaget arealreservationer til en linjeføring langs vestsiden af det store erhvervsområde og videre op langs Vallensbæk Sø og Tueholm Sø i Vallensbæk Kommune. Etableres banen vil det ændre planforudsætningerne i området væsentligt.

Den nordlige del af området, nord for Ishøj Stationsvej og Torslundevej, er fra statslig side udlagt til transportkorridor. Transportkorridoren er udlagt for at sikre mulighed for fremføring af fremtidige større infrastrukturelle anlæg, som endnu ikke er kendte eller besluttet, eller som først kan blive aktuelle på længere sigt. Derfor skal korridoren holdes fri for byudvikling og nye byanlæg. Hele området på nær området nord for Ishøj Landsby er samtidig indbefattet af fingerplanens indre og ydre kiler. Disse områder skal forbeholdes til overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse eller jordbrugsmæssig anvendelse.

Den østlige del af området er indbefattet i det kystnære område. Byrådets mål er at friholde kystområdet for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten, samt at sikre offentlighedens adgang til kysten. Læs endvidere kommunens retningslinjer for det kystnære område

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Ishøj Dyreparks hjemmeside

Ishøj Golf Centers hjemmeside

Ishøj Naturcenters hjemmeside

Den grønne kiles forlængelse - kileplan

 

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk