KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Herregårdslandskabet

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Herregårdslandskabet
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Herregårdslandskabet

Området er karakteriseret ved store ubrudte markflader, lange alléstrækninger, flere bygninger med kulturhistorisk betydning, herunder herregårdene Benzonsdal og Barfredshøj, Thorsbro Vandværk og store, gamle fritstående løvtræer. Landskabet hænger funktionelt sammen med Gjeddesdal i Greve Kommune.

Herregårdene og det omkringliggende landskab med det åbne, flade dyrkningsareal og de store landskabstræk er sårbare overfor indgreb, der forstyrrer eller opdeler herregårdslandskabet. Byrådet ønsker, at området friholdes for yderligere bymæssig bebyggelse, større tekniske anlæg og terrænændringer samt høj beplantning, da dette vil påvirke egnen. Randbeplantninger langs de tilstødende byfunktioner vil kunne forbedre områdets landskabelige kvaliteter. Det flade terræn med bløde let kuperede bakker skrånende ned mod Lille Vejleå bør bevares, og langs Lille Vejleå bør beplantning undgås. Samtidig bør alléerne til godserne og de gamle ege ved Benzonsdal bevares, da de er afgørende for landskabets karakter som herregårdslandskab. Dette er sikret gennem en landskabsfredning af området. På samme vis bør herregårdslundene og småbiotoper i herregårdslandskabet fortsat plejes af hensyn til dyre- og plantelivets muligheder i områderne.

Den østlige del af området er indbefattet i, hvad der i Fingerplan 2007 hedder Den Ydre Grønne Ring. Dette betyder blandt andet, at området forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse eller jordbrugsmæssig anvendelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Den grønne kiles forlængelse

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk