KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Mål og midler

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Mål og midler

Mål for vand og land

 • At finde en balance mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land
 • At sikre en klar adskillelse af det åbne land og byområdet
 • At øge den biologiske mangfoldighed
 • At fremme borgernes livskvalitet og sundhed
 • At forbedre den rekreative værdi af kommunens åbne landområder og strandområdet
 • At sikre at alle borgere i kommunen har let adgang til gode nærrekreative områder og rekreative områder i det åbne land
 • At skabe gunstige forhold for cykelpendling i Ishøj Kommune og på Vestegnen
 • At øge kendskabet til kommunens friluftsaktiviteter og naturoplevelser blandt kommunens borgere såvel som blandt udefra kommende
 • At forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande
 • At omfanget af de grønne områder i videst muligt omfang bevares

Midler til at nå målene

 • Bevare og forbedre de forskelligartede landskabelige træk der er karakteristiske for kommunen
 • Forbedre kommunens stisystem både i byområdet og i det åbne land så tilgængeligheden til kommunens rekreative arealer øges og mulighederne for cykelpendling styrkes
 • Etablere nye støttepunkter for friluftslivet
 • Udvikle og synliggøre byens nærhed til kysten
 • Øge markedsføringen af kommunen i forhold til de rekreative muligheder og oplevelser
 • Styrke indsatsen med bekæmpelse af invasive arter, herunder bjørneklobekæmpelse
 • Udarbejde plangrundlaget for udpegning af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser
 • Hvor det er muligt udarbejde plangrundlaget for udpegning af større sammenhængende landskaber
 • Hvor det er muligt udarbejde plangrundlaget for udpegning af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder i overensstemmelse med den statslige vandplanlægning efter Miljømålsloven
 • Undersøge behovet for at foretage en landskabskarakteranalyse i Ishøj og på Vestegnen
 • Udarbejde en politik for park- og naturområdet, der udpeger kommende indsatsområder
 • Udarbejde en kommunal handleplan for vandområdet når de statslige vandplaner foreligger
 • I samarbejde med Vallensbæk Kommune arbejde for at reetablere Tranegilde Mose som naturområde med flere permanente vandflader
 • Undersøge muligheden for at kombinere grundvandsbeskyttelse og natur- og rekreative interesser i et nyt landskab med græsningsarealer og stier i forbindelse med vandindvinding under Tranegilde Mark
 • Etablerere nyt skovområde vest for Vejleåvej
 • Etablerere ny rekreativ sti langs Lille Vejleå i samarbejde med Greve Kommune
 • Genoprette kulturmiljøet omkring Pile Mølle, herunder restaurere eller genopføre møllehuset og genetablere mølledammen samt formidle stedet kulturhistorisk
 • Etablere nyt vådområde mellem Pile Mølle og Vejleåvej
 • Styrke naturpleje i form af afgræsning på engareal langs Lille Vejleå syd for kolonihaveområdet
 • Iværksætte en vandforbedring, restaurering og naturgenopretning af Lille Vejleå og Baldersbæk herunder at åbne flisebelagte strækninger
 • Forbedre vandkvaliteten i Lille Vejleå i og omkring Ishøj Sø og skabe mulighed for faunapassage til fisk. Forbedringerne vil eksempelvis kunne realiseres ved omlægning af Lille Vejleå syd om Ishøj Sø eller alternativt ændring af det eksisterende stemmeværk.

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk