KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Beskyttelsesområder

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Landskabelige interesser
Geologiske interesser
Kulturhistoriske interesser
Biologiske interesser
Lavbundsarealer
Retningslinjer
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Beskyttelsesområder

Det åbne land i Ishøj Kommune rummer mange beskyttelsesområder i form af landskabs-, natur-, og kulturværdier spændende vidt fra Strandparken i øst til herregårdslandskabet i vest. Flere af områderne skal ses i en større sammenhæng, idet de dækker store arealer, der breder sig over kommunegrænsen. Det er byrådets ønske at beskytte og forbedre disse områder for at forbedre kommunens naturgrundlag og befolkningens oplevelsesmuligheder.

I den kommende planperiode vil byrådet udarbejde plangrundlaget for udpegning af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. I samme planperiode vil byrådet, hvor det er muligt, udarbejde plangrundlaget for udpegning af større sammenhængende landskaber. Behovet for at foretage en landskabskarakteranalyse i Ishøj og på Vestegnen vil samtidig undersøges. Endelig vil byrådet i den kommende planperiode, hvor det er muligt, udarbejde plangrundlaget for udpegning af lavbundsarealer der kan genoprettes som vådområder i overensstemmelse med den statslige vandplanlægning efter miljømålsloven.

Beskyttelsesområderne udgør omtrent 2/3 af det åbne land i kommunen. Kommuneplanens retningslinjer for beskyttelsesområder omfatter både arealer i landområdet og byområdet, som vurderes at være beliggende i det åbne land, og som rummer særlige landskabs-, natur- og kulturværdier samt lavbundsarealer. Køge Bugt Strandpark samt flere af arealerne i kystkilerne ligger i byzone, men indgår naturligt i landområdet og det åbne land, og regnes derfor med som et beskyttelsesområde.

I det følgende gennemgås beskyttelsesinteresserne i Ishøj Kommune for landskab, geologi, kulturhistorie, biologi og lavbund enkeltvis. 

 

 

 

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

 Vejledning om beskyttelsesområder.pdf (91.7 KB)

 

BeskytGis

På BeskytGis på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside kan beskyttelsesområderne ses afgrænset og opdelt digitalt i underområder. Hvert underområde har tilknyttet en beskrivelse af områdets særlige karakter, værdi og sårbarhed. Konkretiseringen er foretaget for hver af interesserne: landskab, geologi og biologi.

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk