KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Milj√ł   Om Ish√łj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Beskyttelsesområder Biologiske interesser

Sitemap| Indhold| S√łg| Pdf| Print siden| L√¶s op

 
Mål og midler
Den gr√łnne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Landskabelige interesser
Geologiske interesser
Kulturhistoriske interesser
Biologiske interesser
Lavbundsarealer
Retningslinjer
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Biologiske interesser

De biologiske interesser er knyttet til vilde dyr og planter og deres levesteder. I kommuneplanen skelnes mellem biologiske kerneområder og biologiske spredningskorridorer. De biologiske kerneområder udgør større, sammenhængende naturområder. De rummer et rigt udbud af føde- og levesteder, som giver mulighed for stabile og sammensatte plante- og dyresamfund. For de fleste plante- og dyrearter gælder, at store bestande er nødvendige for, at arterne i et givet område kan overleve på længere sigt.

De biologiske spredningskorridorer forbinder adskilte biologiske kerneområder med hinanden. Spredningskorridorerne giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig over større afstande og imellem kerneområder. Disse spredningsmuligheder er især vigtige i landbrugsområder, hvor det er sparsomt med naturarealerne.

I Ishøj Kommune udgør Køge Bugt Strandpark et biologisk kerneområde. Strandparken består af et stort sammenhængende menneskeskabt område med søer, kystvande og strandenge. Strandparken har et rigt plante- og dyreliv. Især fuglelivet er bemærkelsesværdigt, og området har udviklet sig til en vigtig trækfuglelokalitet. Endvidere holder ynglefugle til i området, og øerne i de kunstige søer rummer sjældne ynglefugle. Herudover findes i Strandparken blandt andet den grønbrogede tudse og maj-gøgeurt, der er en dansk orkidé.

I Ishøj Kommune udgør Store Vejleå og Lille Vejleå biologiske spredningskorridorer. Store Vejleå danner forbindelse mellem Køge Bugt Strandpark og Vestskoven i Albertslund. Længst mod øst i kommunen er spredningskorridoren domineret af strandengsarealer, og mod nord ligger Tranegilde og Vallensbæk Mose, der udgøres af eng og mose. Lille Vejleå danner forbindelse mellem Køge Bugt Strandpark og Hedeland i Høje-Taastrup Kommune. Korridoren er sammensat af små moser, enge, enkelte vandhuller og skovarealer langs åen samt nærliggende landbrugsarealer.

Uden for de udpegede beskyttelsesområder er der småbiotoper, der udgør mindre naturområder i agerlandet. Disse er nødvendige for at bevare et alsidigt plante- og dyreliv. Småbiotoperne kan udgøre en form for "helle" mellem to adskilte naturområder og muliggør dermed, at planter og dyr kan spredes. Småbiotoperne omfatter grøfter, levende hegn, jord- og stendiger, markskel, gravhøje og andre uopdyrkede pletter.

Beskyttede naturtyper

Udover kommuneplanens udpegninger af områder med biologiske værdier findes der en række naturtyper som er omfattet af generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelsesloven, såkaldte § 3-områder - det er blandt andet søer, vandløb, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev. Endvidere findes der sten- og jorddiger, som er omfattet af Museumsloven. Mange af naturtyperne er beliggende inden for de i kommuneplanen udpegede beskyttelsesområder, men en stor del ligger udenfor. Samtlige § 3-områder samt sten- og jorddiger skal uanset beliggenhed beskyttes som angivet i naturbeskyttelsesloven og museumsloven.

Beskyttede arter efter Habitatdirektivet

Hverken inden for eller uden for beskyttelsesområderne må der ske planlægning eller administration, som kan føre til forringelse af yngle- og rasteområder for de arter, som er listet på Habitatdirektivets bilag IVa og IVb. Den planlæggende myndighed eller den myndighed, der giver tilladelse, dispensation eller godkendelse, er forpligtet til at varetage hensynet til arter omfattet af bilag IV inden for de pågældende områder.

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Biodiversitet

Biodiversitet er mangfoldigheden af levende organismer på jorden samt alle de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet slog internationalt igennem på Rio-topmødet om bæredygtig udvikling i 1992.

Gennem de sidste mange år har der været en global nedgang i biodiversitet. I Danmark skyldes nedgangen hovedsageligt udviklingen i arealanvendelse til agerland, veje og bygninger, som har reduceret og opsplittet naturområder.

I Ishøj Kommune er klyden (strandfugl) et eksempel på en truet art. I 1980'erne var der op mod 20 ynglende par i strandparkområdet - i dag er der 1-2 par.

I EU og i Danmark arbejdes der for at stoppe nedgangen i biodiversitet.

 

Videre læsning

 Vejledning om beskyttelsesområder.pdf (91.7 KB)

Du kan læse mere om beskyttede arter efter Habitatdirektivet.

Du kan læse mere om beskyttelses- bestemmelserne for naturtyper, som de er angivet i naturbeskyttelsesloven og museumsloven.

Læs mere om beskyttede naturtyper efter § 3.

Du kan læse mere om biodiversitet på By- og Landskabstyrelsens
hjemmeside
.

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Milj√łcenter - Ish√łj Store Torv 20 - 2635 Ish√łj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk