KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Milj√ł   Om Ish√łj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Beskyttelsesområder Kulturhistoriske interesser

Sitemap| Indhold| S√łg| Pdf| Print siden| L√¶s op

 
Mål og midler
Den gr√łnne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Landskabelige interesser
Geologiske interesser
Kulturhistoriske interesser
Biologiske interesser
Lavbundsarealer
Retningslinjer
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Kulturhistoriske interesser

I kommuneplanen skelnes mellem områder med kulturhistoriske værdier og kulturmiljøer. Områder med kulturhistoriske værdier i det åbne land omfatter dels synlige spor fra oldtid til nyere tid, fx gravhøje, kirker, landsbyer, husmandsbebyggelser og herregårde, og dels områder, hvor der ikke er synlige spor men stor sandsynlighed for at gøre fund i jorden.

Kulturmiljøer udgør kulturhistoriske helheder i afgrænsede områder i landskabet, der afspejler væsentlige, synlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det er områder, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem flere kulturspor og naturgrundlaget. Dette kan fx være en herregård og dens ejerlav, som kan fremtræde med store dyrkningsflader, allébeplantninger, sten- eller jorddiger, vejforløb og gamle skovarealer. 

I Ishøj Kommune er udpeget fire områder med kulturhistoriske værdier. Det største område udgør størstedelen af landarealet vest for Køgevej og er sammenhængende over kommunegrænsen med områder i Høje-Taastrup og Greve kommuner. Områdets kulturhistoriske værdier spænder over historiske perioder fra Bronzealderen - 1700-500 f.Kr. - og til Nyere tid - 1536 og frem. I området ligger kommunens to synlige bronzealdergrave, Dalshøj ved Torslundevej og gravhøjen ved Benzonsdal. 

Fra udgravninger i og omkring Torslunde stammer flere betydningsfulde fund. Kroppedal Museum foretog i 2007 en omfattende arkæologisk udgravning i Torslunde, hvor i alt 30 grave fra Yngre Romersk Jernalder - 150-375 - blev fundet. Den største af gravene viste sig at være en fyrstegrav. I Middelalderen - 1050-1536 - lå der to vandmøller langs Lille Vejleå, Øverste Torslunde Mølle og Nederste Torslunde Mølle. Af nyere kulturhistorisk interesse i området er herregårdene Benzonsdal og Barfredshøj samt Thorsbro Vandværk, der et eksempel på industriarkitektur af høj kvalitet. 

I den østlige del af kommunen i og omkring Vallensbæk Mose ligger områder med kulturhistoriske værdier, der er sammenhængende med områder i Vallensbæk Kommune. Områdernes kulturhistoriske værdier er især knyttet til udviklingen af landskabet i Store Vejleådalen. I Jægerstenalderen bestod området af en fjord, der strakte sig flere kilometer ind i landet. I dag finder man flere steder i området spor efter bopladser fra Ældre og Yngre Stenalder - hhv. 10000-3900 f.Kr. og 3900-1700 f.Kr. Lidt vest for Tranegilde Landsby i Ishøj Dyrepark er opstillet en vildtbanepæl, der bærer årstallet 1775. Pælen marker afgrænsningen af et tidligere kongeligt jagtområde. 

I den sydlige del af kommunen nær Lille Vejleås føring under Køge Bugt Motorvejen ligger endnu et område med kulturhistoriske værdier. De kulturhistoriske værdier er her knyttet til Pile Mølle. Møllestedet har formentlig rødder tilbage i Middelalderen. Dele af den nuværende møllebygning kan føres et par hundrede år tilbage. Ved siden af møllebygningen ligger en tørlagt mølledam, og med dæmninger og kanal i området er det fortsat tydeligt at se anlæggets oprindelige omfang. Ishøj Produktionsskole holder i dag til i området i nogle nyere landbrugsbygninger. 

I Ishøj Kommune er der udpeget to kulturmiljøer. I området vest for Køgevej er det især det karakteristiske herregårdslandskab og landsbyen Torslunde, der betinger kulturmiljøudpegningen. I området ved Pile Mølle er det sammenhængen mellem vandløb og mølleanlæg - møllebygning, mølledam, kanal og dæmninger - der betinger udpegningen. 

Kommunens tre landsbyer har alle kulturhistorisk værdi. Tranegilde og Torslunde har særlig interesse som følge af de velbevarede landsbystrukturer og de karakteristiske placeringer på randene mellem landbrugsflader og dalsænkninger. I Ishøj Landsby og Torslunde ligger kirker fra Middelalderen. Der henvises i øvrigt til kommuneplanens afsnit om landsbyer. Køgevej er karakteriseret som en historisk vejstrækning. 

I det åbne land uden for de udpegede kulturhistoriske beskyttelsesområder findes der spor og elementer, som har kulturhistorisk værdi, og som bør bevares. Det kan være elementer som velbevaret bebyggelse, oprindelig vejstruktur, sten- og jorddiger, karakteristisk beplantning samt eng- og mosearealer, der tillige har stor landskabelig værdi.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

 Vejledning om beskyttelsesområder.pdf (91.7 KB)

Det Kulturhistoriske Centralregister

 

Det Kulturhistoriske Centralregister

Oplysninger om alle kendte enkelte kulturhistoriske spor findes elektronisk i Det Kulturhistoriske Centralregister på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. Her findes også registreringen af Kulturarvsarealer i Danmark, som omfatter bevaringsværdige lokaliteter, der ikke er fredede. Registreringen er dog ikke færdig for hele Region Hovedstaden.

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Milj√łcenter - Ish√łj Store Torv 20 - 2635 Ish√łj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk