KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Milj√ł   Om Ish√łj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Beskyttelsesområder Landskabelige interesser

Sitemap| Indhold| S√łg| Pdf| Print siden| L√¶s op

 
Mål og midler
Den gr√łnne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Landskabelige interesser
Geologiske interesser
Kulturhistoriske interesser
Biologiske interesser
Lavbundsarealer
Retningslinjer
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Landskabelige interesser

De landskabelige interesser drejer sig om landskabet, som det umiddelbart kan ses og opleves. Nogle landskaber er varierede og sammensat af mange landskabselementer, fx både skovarealer, søer og spredte bebyggelser. Andre landskaber er enkle med kun ét element, fx en stor flad strandeng. 

I Ishøj Kommune er der tre områder af landskabelig interesse. Tranegilde og Vallensbæk Mose ligger i grænselandet mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner. Området er karakteriseret ved en ådal, der ligger som en sænkning i landskabet. Landskabet fremtræder flere steder åbent som følge af de udbredte eng- og mosearealer samt græsarealer. De tilgrænsende landsbyer Tranegilde og Vallensbæk er en del af dette landskab.

Strandparken er et menneskeskabt kystlandskab med rekreative og biologiske værdier. Inderst i strandparkområdet er der flade, åbne strandenge og yderst er området karakteriseret ved et klitlandskab med åben forstrand. Mellem klitterne og strandengene ligger de store lagunesøer Jægersø og Lille Vejlesø. Flere af strandengsarealerne er fredet.

Landskabet omkring Torslunde er karakteriseret ved et åbent og fladt agerlandskab med flere herregårde. Det flade terræn med bløde bakker skråner i områdets vestlige del ned mod Lille Vejleå. I områdets østlige del er der mere stejle brinker langs Lille Vejleå. Torslunde Landsby har en karakteristisk placering i overgangen mellem den højtliggende dyrkningsflade og den lavtliggende Lille Vejleå. Området er især præget af de karakteristiske herregårdselementer i form af ældre velholdte hovedbygninger ved Benzonsdal og Barfredshøj, flere allébeplantninger og ved Benzonsdal fritstående gamle ege på markerne. Området er sammenhængende med herregårdslandskabet omkring Gjeddesdal i Greve Kommune. Størstedelen af området er omfattet af en landskabsfredning.

I det åbne land, uden for de udpegede landskabelige beskyttelsesområder findes der enkelte, ofte mindre elementer, som har landskabelig værdi. Typiske eksempler er beplantninger, diger og levende hegn samt vandløb, søer, moser og vedvarende engarealer. 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

 Vejledning om beskyttelsesområder.pdf (91.7 KB)

Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen.

 

Landskabskarakter- kortlægning

I Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009 opfordres kommunerne til at implementere den nye metode til landskabsanalyse, som omfatter en kortlægning, beskrivelse og vurdering af det åbne land i karakteristiske landskabsområder. Metoden er beskrevet i miljøministeriets vejledning om landskabet i kommuneplanlægning, som blev udsendt i foråret 2007.

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Milj√łcenter - Ish√łj Store Torv 20 - 2635 Ish√łj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk