KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Friluftsanlæg Retningslinjer

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
MĂĄl og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landomrĂĄde
Natur
BeskyttelsesomrĂĄder
Regionale og lokale friluftsomrĂĄder
Friluftsanlæg
Friluftsanlæg i Ishøj Kommune
Støjende friluftsanlæg
Retningslinjer
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Retningslinjerne

Retningslinjerne og den tilhørende zoneinddeling hindrer ikke rekreative anlæg, der allerede er fastlagt i en fredning, lokalplan og lignende. Dette gælder dog ikke hvis der sker ændringer ved eksisterende rerkeative anlæg. Ændringer bliver betragtet som nyanlæg, og er derfor bundet af retningslinjerne for friluftsanlæg.

Friluftsanlæg på land

Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byen, kan placeres i landområdet uden for de regionale friluftsområder under hensyntagen til beskyttelsesområdernes landskabs-, natur- og kulturværdier. 

Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne. 

Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i de regionale friluftsområder, langs kysten og i det øvrige landområde, når det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landområdet. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv. 

Naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde kan etableres i zone 3. I zone 2 kan naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde og tilsvarende begrænsede bygningsanlæg etableres eller indrettes i eksisterende bygninger, når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. I både zone 1 og 2 gælder, at friluftsanlæggene ikke må gribe ind i § 3 beskyttede naturområder og fredede områder samt at friluftsanlæggene skal placeres under særlig hensyntagen til retningslinjerne for Den Ydre Grønne Kile og Ydre Grønne Ring.

I zone 1 kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større, landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg.

I zone 2 kan nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, anlægges, og eksisterende kan udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og kulturværdier inden for beskyttelsesområder ikke forringes, og der tages hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinjer. Friluftsanlæggene må ikke gribe ind i § 3 beskyttede naturområder og fredede områder. Friluftsanlæggene skal endvidere placeres under særlig hensyntagen til retningslinjerne for den ydre grønne kile og ydre grønne ring.

I zone 3 kan nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger anlægges, og eksisterende anlæg kan udvides i områder uden beskyttelsesinteresser. Friluftsanlæggene må ikke gribe ind i § 3 beskyttede naturområder og fredede områder. Friluftsanlæggene skal endvidere placeres under særlig hensyntagen til retningslinjerne for den ydre grønne kile og ydre grønne ring.

Golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende anlæg med bygninger skal overalt tilpasses landskab og beplantning, og terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang. Anlæg, bygninger og udenomsarealer skal i videst muligt omfang være offentligt tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- eller trafikgener. Der må ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering. Anlæggets drift må ikke forringe grundvandskvaliteten. Golfbaner, der ligger inden for kildepladszoner og nitratfølsomme områder, skal drives miljøvenligt, hvilket betyder, at banerne etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider. Vanding skal så vidt muligt ske ved brug af overflade- eller genbrugsvand.

Friluftsanlæg ved kyst og sø

Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med blandt andet primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten og ved søer, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. I Køge Bugt kan støttepunkter for friluftslivet etableres med landingspladser og udlejning af kano og kajak, hvor det efter et konkret skøn vurderes ikke at skade beskyttelsesinteresserne.

Der kan generelt etableres nye badestrande langs kommunens kyst, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresser og andre kommuneplanmæssige interesser. På eksisterende og nye badestrande kan der etableres støttepunkter for friluftslivet med mindre bygninger til betjening af badegæsterne.

Nye lystbådehavne kan etableres på lokaliteter vist på retningslinjekortet. Øvrige nye lystbådehavne og større havneudvidelser forudsætter, at der udarbejdes kommuneplantillæg, og at der foreligger konkrete projekter.

Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning

Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der ikke ligger i de regionale friluftsområder, kan indrettes med indtil 10 værelser/ferielejligheder på maksimalt 40 m2, når ejeren selv bor på ejendommen.

Primitive teltpladser kan i princippet etableres overalt, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser.

Nye vandrerhjem kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdier inden for beskyttelsesområderne.

Mindre kulturelle anlæg af lokal betydning kan efter konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger.

Støjende friluftsanlæg

Støjende friluftsanlæg kan ikke placeres eller udvides i zone A.

Støjende friluftsanlæg, der kræver begrænsede bygninger og andre faste anlæg, kan undtagelsesvis placeres i zone B, afhængigt af det konkrete anlæg og beskyttelsesinteresserne i det konkrete område. I Den Indre og Ydre Grønne Kile samt i Den Ydre Grønne Ring kan allerede støjbelastede arealer komme i betragtning, hvis de ikke kan støjbeskyttes.

Støjende friluftsanlæg kan placeres og udvides i zone C, når de kan overholde de vejledende grænser for støj fra friluftsanlæg, jf. afsnittet om Støj.

Placering af nye anlæg til sportsflyvepladser, motorsportsbaner og skydebaner samt udvidelse af eksisterende anlæg til motorsportsbaner kan kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg. Flyvepladser og motorsportsbaner kan kræve VVM-vurdering og kommuneplantillæg. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde konkret, om nye skydebaneanlæg kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgrundlag

Planlovens § 5 b, stk. 1 nr. 4 og § 11 a nr. 8 og 18.

Fingerplan 2007

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM)

Lov om regulering af sejlads med vandscootere mv.

 

Videre læsning

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk